Over ons

Wij bieden opleidingen en cursussen afgestemt op de surinaamse arbeidsmarkt

We geven studenten niet alleen een opleiding en ervaringen die hen klaarstomen voor succes in een carrière. We helpen ze slagen in hun carrière – om een veld te ontdekken waar ze gepassioneerd over zijn en dat durven te leiden.

Leerwerkbedrijf

Het bieden van opleidingen voor de verzorgende beroepen aan vrouwen en schoolverlaters.

Aflatoun

Sociaal en financieel onderwijs aan kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot 23 jaar.

NON Timber Forest Prod

Het versterken van entrepreneurs en micro bedrijven die Non Timber Forest producten leveren.

Agrosu

Een netwerk van agrariër s met als doel het versterken van mircro bedrijven in de sector.

Since 2017

Over VKB

Missie
Mensen van alle leeftijden middels overdracht van kennis voor te bereiden op het vinden van een baan, hen te motiveren carrière te maken en hun de tools aan te reiken om nieuwe uitdagingen  binnen hun werkgebied op professionele wijze aan te kunnen. Door educatie en voorlichting mensen in staat stellen keuzes te maken met gedegen kennis als grondslag om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Visie
Door onderwijs en educatie het individu in staat te stellen zijn economische weerbaarheid te vergroten en in kennis toe te nemen om daarmee de kwaliteit van zijn leven te verbeteren.

Algemene Doelstellingen stg. vkb en strategische keuzes

De algemene doelstelling van stg. Vkb is als volgt geformuleerd:
Mensen van alle leeftijden middels overdracht van kennis voor te bereiden op het vinden van een baan, hen te motiveren carrière te
maken en hun de tools aan te reiken om nieuwe uitdagingen binnen hun werkgebied op professionele wijze aan te kunnen. Door educatie en voorlichting mensen in staat stellen keuzes te maken met gedegen kennis als grondslag om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

De specifieke doelstelling is:
Vervolgonderwijs voor een ieder, in het bijzonder jongeren in achterstandsgebieden mogelijk maken en hen begeleiden naar productieve werkgelegenheid en inkomens, rekening houdend met de ontwikkelingskansen en beperkingen van hun woongebieden. De uiteindelijk gehoopte impact is de duurzame verbetering van de economische positie van de doelgroep, met andere woorden van de ‘verdiencapaciteit’ waardoor hun inkomen kan stijgen en de economische situatie van hun gemeenschappen positief beïnvloed wordt.

De ontwikkelingsfilosofie van stg.VKB volgt in hoofdzaak de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarbij met name de doelstellingen 1 (het uitbannen van alle vormen van armoede overal), 4 (zorg voor inclusieve en gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en de
mogelijkheid voor levenslang leren voor iedereen bevorderen) 5 (het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle meisjes en vrouwen) 8 ( het promoten van duurzame en inclusieve economische groei en werkgelegenehid en fatsoenlijk werk voor iedereen) leidend zijn.

Dit is geheel in lijn met de ontwikkelingsdoelstellingen en – criteria van de Republiek Suriname, zoals die o.a. zijn vastgelegd in het Meerjaren -ontwikkelingsplan, MOP. Stg. VKB neemt de Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad voor haar programma’s van ontwikkeling, wat o.a. blijkt uit de centrale doelstellingen van armoedebestrijding en opheffen van ongelijkheid.

Zoals gesteld in het ontwikkelingsplan van Suriname dient het onderwijs erop gericht te zijn, mensen af te leveren met kwaliteiten en bekwaamheden, die vereist zijn ter voorziening in de behoeften van de arbeidsmarkt in het algemeen en ter ondersteuning van de nagestreefde ontwikkeling. Ook aan dit streven levert stg.VKB een bijdrage. De door stg. VKB voorgenomen activiteiten complementeren in feite het overheidsbeleid.

Strategische keuzes
Uitgaande van de SDG, het Meerjaren Ontwikkelingsplan Suriname 2017 -2021 en ter realisering van
haar doelstellingen heeft stg. vkb de volgende programma’s en of werkarmen in uitvoering:

  1. 4 Knowledge and Awareness Institute
  2. Leerwerkbedrijf Care 4 Knowledge
  3. Aflatoun
  4. AgroSu
  5. NTFP prgramma

Ons team

Lydia Omouth

Directeur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Mw

Ong a Fat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Mw

Weinstein

Bekijk onze promo video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.