Aflatoun Suriname Agro Project

Aflatoun Suriname Agro Project

Aflatoun is een internationaal programma  met een netwerk van meer dan 200 partners verspreid over de hele wereld, met als doel sociale en financiele vorming van kinderen in de leeftijdsklasse van 3 – 24 jaar. Het programma is gebasseerd op 5 kern elementen:

 1. Zelfonderzoek en ontdekking
 2. Rechten en verantwoordelijkheden
 3. Sparen en uitgeven
 4. Plannen en budgetteren
 5. Sociale en financiele ondernemerschap

Stg. VKB onderschrijft het belang van dit programma en heeft het programma  op 6 april 2019  gelaunched in het district Wanica. Het ligt in de bedoeling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Surinaams kind  door hen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan dit programma. Hiervoor zijn er reeds trainers opgeleid om kinderclubs op te zetten om het Aflatoun programma als een buitenschoolse activiteit uit te voeren.  De activiteiten zullen een positieve bijdrage leveren aan de sociale vorming, de leerprestaties en de financiele vorming van de kinderen.

Als officiele vertegenwoordiger van Aflatoun in Suriname streven wij ernaar om in het jaar 2025 alle kinderen van Suriname  op GLO nivo te bereiken met dit programma.

Als onderdeel van kernelement 2 “Rechten en verantwoordelijkheden” welke  als basis heeft het Kinderrechten verdrag, hebben kinderen recht op gezonde voeding. Ouders kunnen helaas niet altijd hierin voorzien. Wij willen hierom het  “Aflatoun Suriname Agro project” te zamen met het Ministerie van LVV, institututen en organisaties en het Surinaams bedrijfsleven uitvoeren waarbij kinderen die van huis uit geen of weinig gezonde voeding krijgen in de gelegenheid worden gesteld ze zelf te telen.  

Doel van het project

Dit project heeft een tweeledig doel. Het hoofd doel van het project “Aflatoun Suriname Agro Project” is het ondersteunen van kinderen uit financieel zwakke huishoudens om zelf te zorgen voor gezonde voeding door hen te leren deze zelf te telen. Het  tweede doel is kinderen bewust te maken van het belang van gezonde voeding, op welke manier de agrarische sector daaraan bijdraagt en hoe zij ook daaraan kunnen bijdragen.

Voor de uitvoering van dit project zullen de volgende partners samenwerken:

 • Het Aflatoun secretariaat – Deze is belast met de monitoring en evaluatie van het project. Het secretariaat zal een project coordinator aanstellen die belast zal zijn met de uitvoering van dit project.
 • Het ministerie van LVV – deze is belast met het overdragen van de teeltechnische kennis aan de Aflatoun Suriname Ago trainers en monitoring hiervan
 • Aflatoun Suriname Agro trainers- deze zijn belast met het begeleiden van de deelnemers in het veld.
 • Het bedrijfsleven – het betreft  bedrijven die een bijdrage (materieel of immaterieel) willen leveren aan de doelen van het Aflatoun project.
 • Instituten / organisaties- het betreft  instituten / organisaties die een bijdrage (materieel of immaterieel) willen leveren aan de doelen van het Aflatoun project.

Duur van het project

Het project zal worden uitgevoerd vanaf Februari 2023 tot Januari 2024.

Geografisch werkgebied

Dit project zal in het district Wanica en Paramaribo worden uitgevoerd en wel in de wijken  Sunnypoint, Santo polder en Goede Witboiti

Doelgroep

De doelgroep voor dit project zijn kinderen van de bovenbouw van de GLO school, namelijk kinderen  van de 4e tot de 6e klas van de lagere school van Sunny Point en Santo polder, Witboiti.  

Het project is opgedeeld in drie fasen;

 1. Voorbereidings fase
 2. Uitvoeringsfase
 3. Evaluatie fase

Voorbereidingsfase

Het doel van deze fase is het informeren van Aflatoun clubs, scholen en schoolleiders,  de kinderen en hun ouders over het project, het aangaan van samenwerkingen met  ministeries, organisaties, instituten  en het bedrijfsleven die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van dit project. Verder zullen wij gedurende deze fase de hulpmiddelen van dit project verzamelen.

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase  de volgende activiteiten  uitgevoerd worden:

 1. Train de trainers training
 2. Trainen van de deelnemers
 3. Begeleiding van de deelnemers
 4. Het houden van info sessies
 5. Educatieve dagtochten
 6. Het houden van Informatie beurzen

Train de trainers training

Met de ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en visserij zullen de Aflatoun Suriname Agro Trainers getraind worden in het telen van de volgende gewassen:

 • Sopropo
 • Tayerblad
 • Bitawiri
 • Oker
 • Amsoi

Door middel van een praktische teeltechnische training zullen de trainers  middels de van zaad  tot oogst benadering getraind worden om bovengenoemde gewassen te telen op een milieu verantwoorde manier.

Trainen van de deelnemers

De Aflatoun Suriname Agro Trainers zullen op hun beurt de doelgroep trainen en begeleiden.

De trainingen zullen op een school plaatsvinden.  De kinderen zullen thuis op hun erf telen waardoor zij na de school hun gewassen kunnen verzorgen en deze voor consumptie kunnen gebruiken. Kinderen die weinig of geen ruimte hebben om te telen zullen leren hoe in petflessen te telen. Elk kind krijgt per gewas 5 plantjes.

Begeleiding van de deelnemers

Gedurende de eerste maand zullen zij wekelijks veldbezoeken afleggen bij de deelnemers. In de tweede maand zal er  tweewekelijks een monitorings bezoek worden afgelegd. Gedurende het derde tot zesde maand zullen zij hen begeleiden middels het afleggen van maandelijkse bezoeken.  De  deelnemers zullen leren om een proactieve houding aan de dag te leggen en zelf de trainers benaderen wanneer zij behoefte aan hulp hebben.

Het houden van info sessies

T.b.v de deelnemende kinderen  en hun ouders zal er een informatie sessie worden gehouden over het belang van gezonde voeding. Het doel hiervan is om hen bewust te maken van de impact welke  gezonde voeding heeft op de fysieke gezondheid van het kind en hoe dit de leerprestaties kan beinvloeden.

Educatieve dagtochten

Deelnemende kinderen zullen in de gelegenheid gesteld worden om gedurende dit project twee agrarische bedrijven te bezoeken en een bedrijf die gebruik maakt van de diensten van dit agrarisch bedrijf. Dit zal hen doen beseffen welke bijdrage de agrarische sector levert aan de gezondheid van de samenleving. Verder zal de economische bijdrage van de agrarische sector binnen de Surinaamse samenleving worden belicht. Dit dient als motivatie voor hen om de opgedane kennis te waarderen en hen toekomstperspectieven te bieden.

Informatie beurzen

De deelnemende kinderen dienen als change agent te fungeren om het belang van het recht op gezonde voeding te promoten en de mogelijkheden om als kind op een proactieve wijze een oplossing aan te dragen voor dit probleem,  te delen met andere kinderen.

Zij hebben behoefte aan een  podium om hun bereikte successen te delen met anderen  en een voorbeeld voor hen te zijn.

Hierom zal er zowel gedurende de Global Money Week in maart 2023, welke onder andere als doel heeft kinderen met geld te leren omgaan een beurs georganiseerd worden door het Aflatoun Suriname Agro Project. Op deze beurs zullen kinderen anderen informeren over het telen en het belang van gezonde voeding.

Verder zal er in de maand September wederom een beurs gehouden worden waarbij de geteelde gewassen tentoongesteld zullen worden.

Verwachte resultaten

 • 10 Aflatoun Suriname Agro Trainers zijn getraind
 • 100 kinderen hebben geleerd hoe zij op een milieu verantwoorde wijze groenten kunnen telen
 • 100 kinderen hebben toegang tot gezonde voeding
 • 100 kinderen hebben geleerd hoe zij pro-actief in hun basis behoeften kunnen voorzien

Monitoring en evaluatie

T.b.v. dit project zal het Aflatoun secretariaat  per kwartaal een  inhoudelijke en financiele  rapportage uitbrengen. Dit rapport zal beschikbaar zijn voor geinteresseerden en dus ook een ieder die heeft bijgedragen aan de uitvoering van het project

Er zullen twee evaluatie momenten zijn namelijk rond het zesde maand en aan het eind van het project.